Podospora tetraspora photo
Poronia punctata photo
Polyporus brumalis (Pers.) Fr. 1818
Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr. 2010
Polyporus brumalis photo 1
2008.01.23 Ultzama (Nafarroa-Navarra)Polyporus brumalis photo 2
2018.03.09 Almandoz (Nafarroa-Navarra)Polyporus brumalis photo 3
2018.03.09 Almandoz (Nafarroa-Navarra)

© Mikel A. Tapia Arriada