Cordulegaster boltonii photo 1
  2006.06.30 Isaba-Izaba (Navarra-Nafarroa)                                       2009.07.26 Gavín (Huesca)                  Cordulegaster boltonii photo 2
2019.07.01 Gúdar (Teruel)                                                       2019.07.03 Gúdar (Teruel)Cordulegaster boltonii photo 3
2010.06.15 Etxarrenzulo (Nafarroa-Navarra)Cordulegaster boltonii photo 4
2016.07.29 Esteribar (Nafarroa-Navarra)Cordulegaster boltonii photo 5
2017.08.13 Esteribar (Nafarroa-Navarra)Cordulegaster boltonii photo 6
2017.08.13 Esteribar (Nafarroa-Navarra)
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Cordulegaster bidentata photo
Crocothemis erythraea photo

© Mikel A. Tapia Arriada