Crocothemis erythraea photo 1
2015.08.07 Pitillas (Nafarroa-Navarra)Crocothemis erythraea photo 2
2015.08.08 Figarol (Nafarroa-Navarra)Crocothemis erythraea photo 3
2015.08.07 Pitillas (Nafarroa-Navarra)Crocothemis erythraea photo 4
2015.08.07 Pitillas (Nafarroa-Navarra)Crocothemis erythraea photo 5
2015.08.07 Pitillas (Nafarroa-Navarra)Crocothemis erythraea photo 6
2009.09.26 Alesbes-Villafranca (Nafarroa-Navarra)Crocothemis erythraea photo 7
2009.09.26 Alesbes-Villafranca (Nafarroa-Navarra)Crocothemis erythraea photo 8
2009.09.26 (Nafarroa-Navarra)Crocothemis erythraea photo 9
2015.08.14 Figarol (Nafarroa-Navarra)Crocothemis erythraea photo 10
2012.09.03 Ibero (Nafarroa-Navarra)Crocothemis erythraea photo 10
2012.09.03 Ibero (Nafarroa-Navarra)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Cordulegaster boltonii photos
Enallagma cyathigerum photos

© Mikel A. Tapia Arriada