Erythromma viridulum photo 1
2015.08.07 Pitillas (Nafarroa-Navarra)Erythromma viridulum photo 2
2016.07.07 Pitillas (Nafarroa-Navarra)Erythromma viridulum photo 3
2016.07.07 Pitillas (Nafarroa-Navarra)Erythromma viridulum photo 4
2015.08.07 Pitillas (Nafarroa-Navarra)                                  2017.08.11 Pitillas (Nafarroa-Navarra)  Erythromma viridulum photo 5
2015.07.23 Pitillas (Nafarroa-Navarra)Erythromma viridulum photo 6
2016.07.07 Pitillas (Nafarroa-Navarra)Erythromma viridulum photo 7
2016.07.07 Pitillas (Nafarroa-Navarra)Erythromma viridulum photo 8
2015.08.07 Pitillas (Nafarroa-Navarra)
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Erythromma lindenii photo
Gomphus graslinii photo

© Mikel A. Tapia Arriada