Lestes dryas photo 1
2014.08.16 Alkotz-Alcoz (Nafarroa-Navarra)Lestes dryas photo 2
2010.06.11 Artaxoa-Artajona (Nafarroa-Navarra)Lestes dryas photo 3
2015.05.23 Artaxoa-Artajona (Nafarroa-Navarra)Lestes dryas photo 4
2016.06.07 Uterga (Nafarroa-Navarra)Lestes dryas photo 5
2016.06.07 Uterga (Nafarroa-Navarra)Lestes dryas photo 6
2016.08.14 Ultzama (Nafarroa-Navarra)
Lestes dryas (Kirby 1890)
Ischnura pumilio photo
Lestes virens photo

© Mikel A. Tapia Arriada